Geo Clean

მიწოდება

მიწოდების პირობები

1. კომპანიის ონლაინ მაღაზიაში GeoClean.ge-ს მიტანის სერვისი მოქმედებს თბილისის და მისი შემოგარენის მასშტაბით (წყნეთი, კოჯორი, კიკეთი, ქვემო და ზემო ფონიჭალა, შინდისი, თხინვალა, ოქროყანა, სოფელი ლილო, დიდი ლილო, სოფელი ლისი, მუხათწყარო, მუხათგვერდი, მსხალდიდი).
2. მიწოდების პერიოდი შეადგენს 1-3 სამუშაო დღეს. გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გამო შესაძლოა მიწოდების ვადა გაიზარდოს, რის შესახებაც დამატებით ეცნობება მომხმარებელს. მიწოდების ფასი განისაზღვრება შესყიდვის ღირებულების მიხედვით, კერძოდ:
100 ლარამდე შენაძენზე მიწოდების საფასურია 12 ლარი;
 100 ლარზე მეტი შენაძენის შემთხვევაში მიწოდება არის უფასო;
3. მომხმარებელი GeoClean.ge -ს საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიღებას შეძლებს  წინამდებარე მუხლში განსაზღვრული პირობებით. 
4. პროდუქტის მიწოდების მისამართს მომხმარებელი განსაზღვრავს ყოველი შეკვეთისას. მას შეუძლია ყოველ შეკვეთაზე დაამატოს ახალი მისამართი. 
5. თუ მომხმარებელს სურს, რომ მის ნაცვლად ჩაიბაროს სხვა პირმა, ასეთ შემთხვევაში მან GeoClean.ge-ს შეკვეთის შესაბამის მისამართის ველში აღნიშვნით უნდა მიაწოდოს მიმღები პირის მონაცემები, კერძოდ, სახელი, გვარი, მისამართი და ტელეფონის ნომერი, რათა GeoClean.ge- მოახდინოს ჩამბარებლის სწორად იდენტიფიცირება. 
6. შეკვეთის შეუფერხებლად მისაღებად აუცილებლად, მომხმარებელმა ზედმიწევნით სწორად და სრულად შეავსოს მოთხოვნილი ინფორმაცია.
7. შეკვეთით განსაზღვრული პროდუქტის მიწოდება მომხმარებლისთვის ხორციელდება კონტრაქტორი, მესამე პირის საშუალებით. კურიერი შეკვეთის მომხმარებელთან მიტანამდე მას თავად დაუკავშირდება და შეათანხმებს პორდუქციის მიტანის დროს
8. კომპანია პასუხს არ აგებს კურიერის მიერ საკუთარი ვალდებულებების დაგვიანებით ან/და არაჯეროვან შესრულებაზე.
9. თუ წინამდებარე ხელშეკრულების 5.7 პუნქტით გათვალისწინებული დადასტურებიდან,  მომხმარებელმა შეკვეთა 3  სამუშაო დღის განმავლობაში ვერ მიიღო, მან დაუყოვნებლივ  უნდა აცნობოს GeoClean.ge-ს  ცხელი ხაზის  ნომერზე  და პრობლემის დაფიქსირების შემდეგ, GeoClean.ge  იზრუნებს ნებისმიერი გაუგებრობის/ხარვეზის დროულად აღმოფხვრაზე.
10. არასრული მისამართის, ან/და საკონტაქტო ტელეფონის ნომრის არასწორად მითითების, ასევე, ტელეფონზე კურიერის ზარის არ პასუხის შემთხვევაში, პროდუქცია დაბრუნება საწყობში და შეინახება 14 კალენდარული  დღის განმავლობაში.
11. საწყობში შენახვის ზემოაღნიშნული ვადის ამოწურვის ან/და მიმღები პირის მიერ შეკვეთის მიღებაზე უარის თქმის გამო, GeoClean.ge-ს ვალდებულება ჩაითვლება შესრულებულად და მომხმარებელს არ დაუბრუნდება გადახდილი თანხა. 
12. მომხმარებელი ვალდებულია შეკვეთის მიღებისთანავე შეამოწმოს შეკვეთა და არ ჩაიბაროს ნაკლის მქონე პროდუქცია.

13. მომხმარებლის ან მიმღები პირის მიერ საქონელზე ფაქტობრივი მფლობელობის მოპოვებიდან, საქონლის შემთხვევითი დაღუპვის ან გაფუჭების რისკი მომხმარებელზე გადადის.